KG LEGAL \ INFO
BLOG

Zmiany w delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Czym jest delegowanie pracowników?

Ze względu na rozwój przedsiębiorstw i fakt, że coraz częściej operują one z kilku krajów na świecie jednocześnie, pojawiły się regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do pracy za granicą. Dla firm opcja taka jest opłacalna, gdyż swoje największe talenty mogą przenieść do jednostki, która według nich najbardziej na tym skorzysta. Dla pracowników natomiast jest to szansa na rozwój oraz możliwość przeprowadzki za granicę bez konieczności zmiany pracy. Inicjatywy takie są wspierane w ramach Unii Europejskiej – w roku 2019 powstał nawet praktyczny poradnik dotyczący tej tematyki (https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/221864/KE0319743PLN.pl.pdf).

Uregulowania prawne

Kwestie poruszone powyżej uregulowane są między innymi w Dyrektywie 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz. U. L18, 21.1.1997, s. 1–9 (dalej: „Dyrektywa 96/71/WE”), w Dyrektywie 2014/67/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Dz. U. L 159, s.11-31 (dalej: „Dyrektywa 2014/67/UE”) oraz w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. 173, s. 16-24 (dalej: „Dyrektywa 2018/957”).

Więcej

UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW PRZY ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII BLOCKCHAIN

STUDIUM PROBLEMU PRAWNEGO

Blockchain to zabezpieczony kryptograficznie, zdecentralizowany rejestr pewnych zdarzeń, na podstawie którego budowana jest baza danych, a każde kolejne zdarzenie wpływa na jej stan. Technologia Blockchain zapewnia możliwość poświadczania autentyczności dokumentów wysyłanych fizycznie. Zastosowanie wielopoziomowego uwierzytelniania i podpisywania dokumentów z wykorzystaniem sieci Blockchain jest innowacyjnym rozwiązaniem, które otwiera nowe możliwości w zakresie bezpiecznej i integralnej wymiany dokumentów pomiędzy różnymi podmiotami z zapewnieniem ich autentyczności oraz niezmienności. Niewątpliwą zaletą zastosowania tego rozwiązania jest jego decentralistyczny charakter, pozwalający na pominięcie instytucji emitującej dokument oraz wszelkich innych osób trzecich, nadto:

  • umożliwia pewność obrotu dokumentami elektronicznymi;
  • ułatwi audytowanie instytucji (nawet zdalne);
  • uniemożliwi podrabianie dokumentów;
  • umożliwi śledzenie wszystkich modyfikacji dokumentu w czasie oraz
  • zapewni niezaprzeczalne wskazanie osoby/instytucji dokonującej każdej z modyfikacji

Więcej

GENETYCZNIE MODYFIKOWANY OWAD DO ZWALCZANIA NATURALNEJ POPULACJI JAKO PRODUKT BIOBÓJCZY? CZY KAŻDA GENETYCZNA BIOTECHNOLOGIA JEST LEGALNA?

WPROWADZENIE DO OBROTU PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W POLSCE W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIII EUROPEJSKIEJ W ASPEKCIE GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH ORGANIZMÓW

DEFINICJA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

Oczywistością prawną jest definicja legalna pojęcia wprowadzanego do obrotu „produktu biobójczego”. Podaje nam ją art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012r. Produkt biobójczy na gruncie prawa Unii Europejskiej oznacza co do zasady “każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne (…).

Więcej

Polska nieruchomość w masie upadłościowej a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.

Obowiązujące uregulowania

Kwestie upadłościowe w Polsce są regulowane w dużej mierze w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.) (dalej: „Prawo upadłościowe”). Nie jest to jednak jedyny akt regulujący to zagadnienie. W przypadku upadłości transgranicznej bądź ogłoszenia upadłości przez polskiego obywatela na terytorium Unii Europejskiej bądź w Irlandii, postępowanie upadłościowe oraz jego skutki regulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.  (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.). (dalej: „Rozporządzenie 2015/848”).

Uregulowania dotyczące nieruchomości

Ze względu na to, iż art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 2015/848 uzależnia właściwość dla postępowania głównego dla sądu państwa członkowskiego od umiejscowienia głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, istnieje możliwość, że nieruchomość wchodząca w skład masy upadłościowej będzie znajdowała się na terytorium innego państwa. Podobnie kwestia została uregulowana dla spółki, osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub zawodową oraz innej osoby fizycznej (odpowiednio dalej w art. 3 ust. 1). Art. 7 ust. 1 stanowi natomiast, iż „o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, dla postępowania upadłościowego i jego skutków właściwe jest prawo państwa członkowskiego, w którym zostaje wszczęte postępowanie”.

Więcej

Partnerzy KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL wezmą udział w sesji plenarnej konferencji organizowanej przez WALL STREET JOURNAL poświęconej szeroko pojętym zagadnieniom sztucznej inteligencji

Przedmiotem konferencji jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy hybrydowej przy użyciu pracy satelitarnej, zastosowania AI w środowisku pracy, wykorzystanie sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw i digitalizacji w łańcuchu dostaw; ulepszanie biznesu cyfrowego; wykorzystanie uczenia się maszyn w świetle zmian rynkowych spowodowanych globalną pandemią.

W przerwie partner kancelaria weźmie aktywny udział w sesji Q&A poświęconej szacowana stopy zwrotu i kosztów inwestycji w sztuczną inteligencję, przy udziale redaktor naczelnej CFO Journal kolumny Wall Street Journal Business oraz SVP Globalnego Łańcucha Dostaw największego producenta elektroniki użytkowej.

Więcej

UP