KG LEGAL \ INFO
BLOG

Dlaczego warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce? Branża IT / Чому варто створити компанію з обмеженою відповідальністю в Польщі? Галузь ІТ

Kancelaria KG Legal przygotowała dwujęzyczną (polsko-ukraińską) broszurę informacyjną dotyczącą zalet prowadzenia działalności gospodarczej z branży IT w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terytorium Polski. 

Z broszurą można się zapoznać klikając w poniższy link:

Dlaczego warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce Branża IT Чому варто створити компанію з обмеженою відповідальністю в Польщі Галузь ІТ

 

 

Więcej

Niejasności w nowym projekcie tak zwanej ustawy przekształceniowej

W Sejmie trwają prace nad nową ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Na jej mocy właściciele mieszkań i lokali użytkowych w blokach oraz domów jednorodzinnych uwłaszczą się. Jednak artykuł 1 ust. 9 tej ustawy może spowodować dodatkowe trudności w korzystaniu z tego prawa przez cudzoziemców. Aby przekształcenie stało się skuteczne w ich przypadku, minister właściwy do spraw wewnętrznych musi wydać odpowiednie zezwolenie. Z dniem, gdy stanie się ono ostateczne można mówić o przekształceniu. Według prawników jest to jednak niepotrzebne wydłużanie całego procesu. Cudzoziemiec będący właścicielem budynku z mocy samego prawa stanie się także właścicielem gruntu. Wobec tego wątpliwości budzi status jaki będą miały te grunty do momentu wydania decyzji przez ministra oraz sam fakt zasadności takiego procesu. Ministerstwo, z kolei, zapewnia, że dyskutowane zapisy nowej ustawy nie będą się odnosiły do przekształcenia udziału cudzoziemca we współużytkowaniu wieczystym i nie sprawią kłopotów. Omawiane przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 roku.

Więcej

Nowe zmiany dotyczące wykonywania Konwencji haskiej w Polsce – obowiązkowe zastępstwo procesowe

Od 27 sierpnia 2018 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego, zmieniające zasady pełnomocnictwa procesowego odnośnie do spraw dotyczących Konwencji Haskiej – wprowadzające obowiązkowe zastępstwo procesowe.

Więcej

Zmiana Prawa farmaceutycznego (ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw).

W znowelizowanej ustawie o prawie farmaceutycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039) w najbardziej widoczny sposób zmiany dotkną instytucji Głównego Inspektora Farmaceutycznego – urząd ten otrzyma nowe uprawnienia, wzmocni się także jego pozycja.

Więcej

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa nastawiona na zysk, prowadzona w sposób ciągły i pod własnym imieniem. Z obowiązku rejestracji działalności są zwolnione osoby, których dochody nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia oraz nie podejmowały się one działalności gospodarczej w ostatnich 60 miesiącach.

Więcej

UP