KG LEGAL \ INFO
BLOG

Audyt prawny wiarygodności gospodarczej agencji zatrudnienia dla niemieckiego Klienta

Na zlecenie niemieckiego Klienta kancelaria dokonała weryfikacji polskiej agencji zatrudnienia na cele współpracy zagranicznej w zakresie zatrudniania w Polsce pracowników z Indii przy pracach związanych z ciężkim przemysłem hutniczo – górniczym w jednej z największych stref ekonomicznych w Polsce. Pozytywny audyt stworzył dla zagranicznego Klienta kancelarii warunki wiarygodności, co otwiera drogę do współpracy transgranicznej. Zagraniczne podmioty gospodarcze pragnące podjąć współpracę z polskimi agencjami zatrudnienia, w pierwszej kolejności zwracają uwagę na obecność agencji zatrudnienia w publicznych rejestrach gospodarczych (rejestr przedsiębiorców KRS, Rejestr Agencji Zatrudnienia) oraz warunki wydania certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru uprawniającego do świadczenia usług w charakterze agencji zatrudnienia w Polsce.

Więcej

Prawomocna wygrana kancelarii dla jednego z największych banków austriackich

Kancelaria skutecznie uzyskała prawomocny nakaz zapłaty przeciwko obywatelowi polskiemu z tytułu umowy kredytowej zawartej z jedną z instytucji finansowych z siedzibą w Wiedniu. W tej sprawie transgranicznej kancelaria reprezentuje zagranicznego Klienta w postaci jednego z banków z siedzibą w Wiedniu (Austria). Kancelaria KG Legal skutecznie doradzała w przedmiocie doboru trybu postępowania, metod doręczenia pism procesowych w sprawach transgranicznych oraz ustalania miejsca pobytu dłużnika w Polsce.

Więcej

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – zmiany od maja 2018

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 24 maja 2016 r., jednak jego obowiązywanie rozpocznie się dopiero od 25 maja 2018 roku. RODO wprowadza definicje zasad przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Nowa regulacja wprowadza nowe zasady odpowiedzialności, możliwe sankcje o charakterze finansowym oraz nakłada na podmioty zajmujące się przetwarzaniem i wykorzystaniem danych nowe obowiązki, do których będą musiały dostosować się wszystkie przedsiębiorstwa pracujące z danymi osobowymi.

RODO wprowadzone w Polsce w ramach procesu ujednolicania dla całej UE przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych przewiduje 7 zasad ogólnych, do których dostosowanie się będzie wymagało od przedsiębiorców pewnego nakładu pracy. Firmy zobowiązane będą do przeprowadzenia analizy posiadanych już teraz danych pod kątem ich przechowywania, zapisywania i udostępniania. Ponadto, sprawdzeniu muszą zostać poddane procesy ochrony danych oraz wypełnianie uprawnień występujących po stronie osób fizycznych.

Więcej

KG LEGAL ZAUFANĄ KANCELARIĄ IZBY GOSPODARCZEJ AUSTRII (WKÖ)

Wiedeńska centrala Izby Gospodarczej Austrii (Wirtschaftskammer Österreich – WKÖ) wpisała partnerów kancelarii KG Legal na listę zaufanych prawników (Vertrauensanwalt) na potrzeby firm austriackich działających w Polsce w ramach austriackiej agencji handlu zagranicznego będącej częścią tej Izby. Status zaufanego prawnika Kancelaria otrzymała po przeprowadzeniu audytu w postaci przygotowania opinii prawnych zamówionych przez podmioty austriackie zwracające się o pomoc do WKÖ.

Więcej

Zaproszenie KG Legal na Konferencję TPSP i PAU w Krakowie o grabieży dzieł sztuki w Polsce w XX wieku

Partnerzy Kancelarii KG Legal otrzymali zaproszenie na IV. Konferencję Estreicherowską organizowaną w dniu 29 września 2017 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i Polską Akademię Umiejętności. Konferencja odbyła się w 70. rocznicę 6. podróży rewindykacyjnej do Niemiec profesora Karola Estreichera juniora.

Konferencja poświęcona jest tematyce grabieży dzieł sztuki w Polsce w XX wieku. Wydarzenie wpisuje się w specjalizację kancelarii w zakresie doradztwa prawnego międzynarodowego obrotu dziełami sztuki.

Więcej

UP