KG LEGAL \ INFO
BLOG

Partnerzy KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL wezmą udział w sesji plenarnej konferencji organizowanej przez WALL STREET JOURNAL poświęconej szeroko pojętym zagadnieniom sztucznej inteligencji

Przedmiotem konferencji jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy hybrydowej przy użyciu pracy satelitarnej, zastosowania AI w środowisku pracy, wykorzystanie sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw i digitalizacji w łańcuchu dostaw; ulepszanie biznesu cyfrowego; wykorzystanie uczenia się maszyn w świetle zmian rynkowych spowodowanych globalną pandemią.

W przerwie partner kancelaria weźmie aktywny udział w sesji Q&A poświęconej szacowana stopy zwrotu i kosztów inwestycji w sztuczną inteligencję, przy udziale redaktor naczelnej CFO Journal kolumny Wall Street Journal Business oraz SVP Globalnego Łańcucha Dostaw największego producenta elektroniki użytkowej.

Więcej

Wpływ wyroku Schrems II na legalne przekazywanie danych osobowych obywateli UE do USA oraz innych państw spoza EOG

Fundamentalne znaczenie dla podmiotów gospodarczych należących do EOG, przekazujących dane osobowe do państw trzecich, ma wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o sygn. C-311/18, tj. Schrems II (link). Orzeczenie to odnosi się do wpływu wymogów RODO na konieczność kontrolowania przez unijnych przedsiębiorców warunków i poziomu ochrony danych osobowych, które obowiązują w państwach trzecich. Orzeczenie zapadło na osnowie przekazywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej operatora popularnego portalu społecznościowego do podmiotu przetwarzającego takie dane osobowe z siedzibą w USA.

Wpływ wyroku Schrems II na legalne przekazywanie danych osobowych obywateli UE do USA oraz innych państw spoza EOG

Standardowe klauzule umowne; ocena ważności Tarczy Prywatności

Ważnym punktem wyroku jest odniesienie się przez TSUE do tzw. standardowych klauzul umownych, stosowanych w celu przesyłania danych do państw trzecich, tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zakresie stosowania standardowych klauzul, Trybunał utrzymał w mocy decyzję Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (sygnatura urzędowa decyzji: 2010/87/UElink do treści decyzji Komisji Europejskiej) oraz zmieniającą ją decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzje 2001/497/WE i 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych państwom trzecim oraz podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w takich państwach, na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (link do decyzji wykonawczej)  (wydaną w następstwie wyroku Schrems I, tj. sygn. akt: C-362/14; link do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Zgodnie z przywołanymi decyzjami unijnymi, odpowiedni organ nadzoru w każdym z państw członkowskich jest związany decyzją Komisji w zakresie uznania, że dane państwo trzecie spełnia wymogi standardów ochrony danych, niezbędne do ich przekazywania na podstawie standardowych klauzul umownych. Organ nadzorczy, jeśli skorzysta ze swojego prawa do zawieszenia/zakazania przekazywania danych na terytorium któregoś z państw trzecich, musi powiadomić o tym Komisję, która z kolei przekazuje tą informację do wszystkich państw członkowskich (art. 4 Decyzji Komisji Europejskiej 2010/87/UE).

Więcej

Dlaczego w Unii Europejskiej nie ma (oprócz BEREC) organu regulacyjnego, który nadzorowałby gospodarkę software i treści Internetu na podstawie unijnego rozporządzenia 2015/2120

Dlaczego w Unii Europejskiej nie ma (oprócz BEREC) organu regulacyjnego, który nadzorowałby gospodarkę software i treści Internetu na podstawie unijnego rozporządzenia 2015/2120

Poziom wciąż jeszcze wysokiego wykluczenia cyfrowego na całym świecie nie świadczy o tym, że nie żyjemy w dobie Internetu. Problem przysparza nie tylko brak możliwości korzystania z usług w ogóle, ale również brak otwartego dostępu do Internetu. Unia Europejska od kilku lat stara się unormować tę sytuację, jednak wciąż nie dysponuje organem regulacyjnym. Dlaczego kontrola sieci spoczywa na barkach krajowych organów regulacyjnych?

Cele rozporządzenia 2015/2120

(Pełna nazwa aktu: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu i dotyczące opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012)

Najważniejszym celem, które zakłada rozporządzenie, jest zapewnienie równego i niedyskryminującego, tzw. otwartego dostępu do Internetu na terenie wszystkich państw członkowskich UE. Konieczna stała się również zmiana wzorców umownych ze względu na nowe obowiązki informacyjne, które zostały nałożone na przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zaczęły obowiązywać również nowe zasady zarządzania transmisją danych oraz regulacje kwestii cen połączeń w roamingu w Unii Europejskiej.

Więcej

Wdrożenie Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej w Polsce

Zmiana rozporządzenia Ministra Klimatu wesprze rozwój elektromobilności.

Nowe prawo energetyczne korzystne dla biznesu dystrybutorów stacji ładowania elektrycznych samochodów.

Projekt z dnia 6 sierpnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (dalej: „Rozporządzenie”) wprowadza regulacje mające ułatwić dalszy rozwój elektromobilności w Polsce. Obecnie wysokie opłaty dystrybucyjne o stałym charakterze nadmiernie obciążają operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce, a w połączeniu z małym jeszcze popycie na tę usługę, powodują zbyt wysokie koszty i spadek rentowności, co w konsekwencji powoduje brak zainteresowania inwestycjami w tego typu technologie.

Projekt został opracowany na podstawie przepisu upoważniającego zawartego w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Jedną ze zmian jest wprowadzenie do polskiego prawa grupy taryfowej przeznaczonej wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania.

Proponowane rozwiązanie zakłada przeniesienie ciężaru finansowego ze składnika stałego stawki sieciowej i stawki opłaty przejściowej na składnik zmienny, który powiązany jest z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania. Zniesiona zostanie stała opłata dystrybucyjna, a w jej miejsce powstaną opłaty zmienne, zależne od ilości zużytej przez stację energii. Konieczne jest przy tym, w celu uproszczenia modelu ustalania taryf, powiązanie cen i stawek opłat określonych w taryfie, z inną najbliższą rodzajowo grupą taryfową (grupą podstawową).

Więcej

Digitalizacja dokumentacji HR a prawo pracy

Digitalizacja dokumentacji HR a prawo pracy

Prowadzisz firmę, zatrudniasz pracowników, a w dziale HR piętrzą się stosy dokumentów?

W styczniu 2018 roku ustawodawca znalazł rozwiązanie, a Ty możesz z niego skorzystać.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją umożliwiła prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, która zgodnie z art. 9411 Kodeksu pracy jest równoważna z tą w postaci papierowej.

Więcej

UP