KG LEGAL \ INFO
BLOG

Kiełtyka Gładkowski KG Legal na spotkaniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z Krajowym Klastrem Kluczowym: Life Science Kraków.

W dniu 11 lipca 2019 roku w siedzibie Krajowego Klastra Kluczowego Life Science Kraków odbędzie się wizyta Przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Spotkanie będzie miało na celu przedstawienie działań Klastra Life Science Kraków. W programie wizyty jest także zapoznanie Członków Klastra (w tym przedstawicieli kancelarii: KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL) z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie (jest to jeden z 19 resortów polskiego rządu).

Więcej

Zmiany w prawie własności przemysłowej.

Zmiany w prawie własności przemysłowej. 17 stycznia 2019 roku polski Sejm uchwalił nowelę prawa własności przemysłowej. Konieczne było dostosowanie ustawy do wymogów przedstawionych przez dyrektywę unijną 2015/2436, która miała na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich dotyczących znaków towarowych.

Mając na uwadze obecny rozwój technologii i kreatywność przedsiębiorców, zmieniono definicję znaku towarowego. Nadal znakiem towarowym mogą być „wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania”, a teraz także dźwięk.
Korzystne dla przedsiębiorców będą zmiany dotyczące trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Postępowanie w tym zakresie będzie mniej formalne i szybsze. Wystarczające będzie uiszczenie opłaty w określonym terminie, o czym będzie miał obowiązek poinformować Urząd Patentowy RP.

Więcej

Digital Innovation Hubs

Digital Innovation Hubs
9 marca 2019 roku weszła w życie ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, wychodząca naprzeciw tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Wieńczy ona projekt strategiczny Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – Polska Platforma Przemysłu 4.0. Fundacja ma pełnić funkcję integratora odpowiedzialnego za transformację krajowego przemysłu do poziomu Przemysłu 4.0, rozwiniętego już w wielu krajach Unii Europejskiej. Do dnia 8 kwietnia br. zostanie powołany zarząd FPPP.
Głównymi celami FPPP wypunktowanymi w ustawie są: upowszechnianie wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, wspieranie przedsiębiorców w ramach podnoszenia poziomu technicznego i wprowadzania cyfrowej transformacji przemysłu. W obliczu obecnej sytuacji demograficznej i kurczenia zasobów pracy, konieczna jest cyfryzacja i robotyzacja procesów przemysłowych. Ponadto fundacja będzie koordynować pracę hubów innowacji cyfrowej (Digital Innovation Hubs), których celem jest zapewnianie dostępu do najnowszej wiedzy i technologii. Ważnym zaznaczenia jest fakt, że FPPP udziela wsparcia niefinansowego w postaci szkoleń czy doradztwa. Pierwsze działania FPPP podejmie w zakresie kultury zarządzania, dostosowując np. oferty studiów wyższych i szkół zawodowych do oczekiwań przedsiębiorców.
FPPP ma koordynować proces dynamicznych zmian i poszerzać świadomość polskich przedsiębiorców, że przyszłością jest inwestowanie w nowoczesną technologię.

Więcej

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Uchwalona 5 lipca 2018 roku ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018, poz. 1560) weszła w życie 28 sierpnia bieżącego roku. Ustawa ma za zadanie wprowadzić system umożliwiający wykrywanie, zapobieganie oraz minimalizowanie skutków ataków naruszających cyberbezpieczeństwo RP. Ponadto, ustawa oraz okalające ją rozporządzenia implementują do polskiego systemu prawnego tzw. Dyrektywę NIS, która zobowiązała Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do przyjęcia strategii bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. W Polsce powstanie Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wejdą najwięksi przedsiębiorcy z wybranych obszarów gospodarki zwanych usługami kluczowymi (banki, sektor energetyczny, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, szpitale), operatorzy usług cyfrowych (OUK), dostawcy usług kluczowych (DUC) oraz wybrane jednostki administracji rządowej i samorządowej, zwane organami właściwymi (OW). Zostaną utworzone Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT), którym operatorzy usług kluczowych oraz inne podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa będą zobowiązane do przekazywania informacji o poważnych incydentach zagrażających bezpieczeństwu cybernetycznemu. Rolę CSIRT przyjęły na siebie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (CSIRT NASK) oraz resort obrony narodowej (CSIRT MON). W uzasadnieniu projektu ustawy podniesiono min. argumentację, że stały, rosnący wpływ technologii informatycznych na rozwój społeczno-gospodarczy sprawia, że oferowane usługi coraz silniej są zależne od skutecznego systemu zapewniającego cyberbezpieczeństwo.

Więcej

Dlaczego warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce? Branża IT / Чому варто створити компанію з обмеженою відповідальністю в Польщі? Галузь ІТ

Kancelaria KG Legal przygotowała dwujęzyczną (polsko-ukraińską) broszurę informacyjną dotyczącą zalet prowadzenia działalności gospodarczej z branży IT w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terytorium Polski. 

Z broszurą można się zapoznać klikając w poniższy link:

Dlaczego warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce Branża IT Чому варто створити компанію з обмеженою відповідальністю в Польщі Галузь ІТ

 

 

Więcej

UP