KG LEGAL \ INFO
BLOG

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Uchwalona 5 lipca 2018 roku ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018, poz. 1560) weszła w życie 28 sierpnia bieżącego roku. Ustawa ma za zadanie wprowadzić system umożliwiający wykrywanie, zapobieganie oraz minimalizowanie skutków ataków naruszających cyberbezpieczeństwo RP. Ponadto, ustawa oraz okalające ją rozporządzenia implementują do polskiego systemu prawnego tzw. Dyrektywę NIS, która zobowiązała Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do przyjęcia strategii bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. W Polsce powstanie Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wejdą najwięksi przedsiębiorcy z wybranych obszarów gospodarki zwanych usługami kluczowymi (banki, sektor energetyczny, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, szpitale), operatorzy usług cyfrowych (OUK), dostawcy usług kluczowych (DUC) oraz wybrane jednostki administracji rządowej i samorządowej, zwane organami właściwymi (OW). Zostaną utworzone Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT), którym operatorzy usług kluczowych oraz inne podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa będą zobowiązane do przekazywania informacji o poważnych incydentach zagrażających bezpieczeństwu cybernetycznemu. Rolę CSIRT przyjęły na siebie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (CSIRT NASK) oraz resort obrony narodowej (CSIRT MON). W uzasadnieniu projektu ustawy podniesiono min. argumentację, że stały, rosnący wpływ technologii informatycznych na rozwój społeczno-gospodarczy sprawia, że oferowane usługi coraz silniej są zależne od skutecznego systemu zapewniającego cyberbezpieczeństwo.

Więcej

Dlaczego warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce? Branża IT / Чому варто створити компанію з обмеженою відповідальністю в Польщі? Галузь ІТ

Kancelaria KG Legal przygotowała dwujęzyczną (polsko-ukraińską) broszurę informacyjną dotyczącą zalet prowadzenia działalności gospodarczej z branży IT w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terytorium Polski. 

Z broszurą można się zapoznać klikając w poniższy link:

Dlaczego warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce Branża IT Чому варто створити компанію з обмеженою відповідальністю в Польщі Галузь ІТ

 

 

Więcej

Współpraca KG Legal Kiełtyka Gładkowski ze szwajcarskim wydawnictwem Weblaw.ch – nowy artykuł pod roboczym tytułem: „Nowe technologie (Video-, i E-testament) a polskie prawo spadkowe w kontekście przepisów UE” – planowany termin publikacji: jesień 2018

Prawnicy Kancelarii KG Legal Kiełtyka Gładkowski – Spółka partnerska. Kancelaria radców prawnych zostali poproszeni przez szwajcarskie wydawnictwo Weblaw AG o przygotowanie publikacji naukowej do tytułu prasowego Jusletter IT. Zaakceptowany przez wydawnictwo tytuł brzmi: „Problematyka wykorzystania nowych technologii w kontekście dziedziczenia testamentowego w prawie polskim, przy uwzględnieniu wybranych aspektów prawa europejskiego”.

Na cele publikacji Kancelaria KG Legal Kiełtyka Gładkowski prowadzi badanie ankietowe za granicą, jak również w Polsce dzięki uprzejmości Infor.pl (link do artykułu wprowadzającego badanie ankietowe).

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w wersji PL i EN:

Should a last will in the form of a video be valid? – The use of new technologies in inheritance law.

Czy testament w formie video powinien być ważny? – Wykorzystanie nowych technologii przy dokonywaniu rozrządzeń na wypadek śmierci (e-testament)

 

Więcej

Korzystne zmiany w wirtualnej walucie w Polsce

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wydanym przez Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, wydanym na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej – zgodnie z którą: ,,minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników: zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie”, wprowadzono zaniechaniu poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są to korzystne zmiany dla osób dokonujących obrotu walutą wirtualną a więc cyfrowymi odpowiednikami wartości, które nie są prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP lub inne zagraniczne banki. Zmiany dotyczą środków popularnie nazwanymi kryptowalutami. Zgodnie z informacjami pochodzącymi z Ministerstwa Finansów, nowe rozporządzenie to odpowiedź na kontrowersje dotyczące linii interpretacyjnej wobec opodatkowania podatkiem PCC sprzedaży i wymiany kryptowalut. Jak wynika z rozporządzenia z 11 lipca 2018 roku, podatek PCC nie będzie pobierany przez niemal rok. Zaniechanie ma jednak charakter tylko tymczasowy. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, wciąż trwają prace nad rozwiązaniami systemowymi, które unormują cały rynek kryptowalut również w kontekście podatkowym. Nowe rozporządzenie jest krokiem w stronę normalizacji sytuacji prawno-podatkowej rynku kryptowalut, ale zarazem stawia w niekorzystnej pozycji podatników, którzy zawierali umowy sprzedaży i wymiany kryptowalut przed wejściem w życie nowego rozporządzenia. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 lipca 2018 roku.

Więcej

UE i Japonia podpisują umowę o partnerstwie gospodarczym i umowę o partnerstwie strategicznym (17 lipiec 2018)

Dnia 17 lipca 2018 roku odbędzie się szczyt pomiędzy Japonią a UE. Główną ideą spotkania jest potwierdzenie poparcia dla ładu międzynarodowego opartego na prawie, a także porozumienie dotyczące wolnego handlu. Zostaną podpisane umowy o partnerstwie gospodarczym, jak również umowa o partnerstwie strategicznym. Obecnie unijne przedsiębiorstwa są zobowiązane płacić szereg ceł wynoszących nawet 1 mld Euro rocznie, które po podpisaniu przedmiotowych umów zostaną zniesione. Usunięte zostaną także liczne regulacje prawne komplikujące wymianę handlową. Zawierane umowy są bardzo ambitne oraz kompleksowe. Stworzą one nowe możliwości dla eksportu rolnego z UE. Pozwolą także na rozwinięcie prawa własności intelektualnej w zakresie eksportowanych towarów, chroniąc towary na rynkach japońskich. Są one zgodne z restrykcyjnymi wymaganiami stawianymi przez prawo pracy oraz bezpieczeństwo danych osobowych. Negocjacje handlowe z Japonią trwały od marca 2013 roku. Na szczycie 6 lipca 2017 roku, obydwie strony osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie najważniejszych elementów umowy o wolnym handlu, znanej jako umowa o partnerstwie gospodarczym. Negocjacje wszystkich pozostałych aspektów zakończono w grudniu 2017 roku. Nadal prowadzone będą negocjacje z Japonią w sprawie norm ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów dotyczących ochrony inwestycji. Dodatkowo, umowa o partnerstwie strategicznym wzmocni współpracę w dziedzinie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, cyberprzestępczości, bezpieczeństwa energetycznego oraz łagodzenia zmiany klimatu.

Więcej

UP