KG LEGAL \ INFO
BLOG

Partnerzy KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL wezmą udział w sesji plenarnej konferencji organizowanej przez WALL STREET JOURNAL poświęconej szeroko pojętym zagadnieniom sztucznej inteligencji

Przedmiotem konferencji jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy hybrydowej przy użyciu pracy satelitarnej, zastosowania AI w środowisku pracy, wykorzystanie sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw i digitalizacji w łańcuchu dostaw; ulepszanie biznesu cyfrowego; wykorzystanie uczenia się maszyn w świetle zmian rynkowych spowodowanych globalną pandemią.

W przerwie partner kancelaria weźmie aktywny udział w sesji Q&A poświęconej szacowana stopy zwrotu i kosztów inwestycji w sztuczną inteligencję, przy udziale redaktor naczelnej CFO Journal kolumny Wall Street Journal Business oraz SVP Globalnego Łańcucha Dostaw największego producenta elektroniki użytkowej.

Więcej

MIĘDZYNARODOWE PRAWO UMÓW DLA BRANŻY E-SPORT – WEBINARIUM MODEROWANE PRZEZ NOWOJORSKĄ KANCELARIĘ

Prawnicy KIEŁTYKA GŁADKOWSKI LEGAL w najbliższych dniach wezwą udział w organizowanym przez kancelarię z główną siedzibą w Los Angeles (Silicon Valey, California, New York, Chicago, Phoenix, Arizona) webinarium na temat „Zabezpieczenie wartości marki w E-sporcie w indywidualizowanych umowach typu „TALENT CONTRACTS”.

Jest to rodzaj bardzo charakterystycznej umowy cywilnoprawnej, stosowanej w praktyce prawnej przykładowo do uregulowania prawnych relacji pomiędzy inwestorem a „performerem” w branży sportowej, reklamowej, artystycznej i innych twórców wolnych zawodów.

Więcej

KIEŁTYKA GŁADKOWSKI uczestniczy w transgranicznych konsultacjach projektu Komisji Europejskiej dot. rozporządzenia (WE) 805/2004

KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL została zaproszona do udziału w transgranicznej eksperckiej konsultacji w ramach jednego z projektów Komisji Europejskiej nadzoru nad stosowaniem prawa Unii Europejskiej. W ramach przedmiotowego projektu zarządzanego przez renomowaną globalną instytucję audytorską z siedzibą w Brukseli, KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL została poproszona o ocenę stosowania rozporządzenia (WE) 805/2004 z 2004 roku ustanawiającego Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych (Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.).

Badanie ma na celu ocenę funkcjonowania przepisów rozporządzenia (WE) 805/2004 i praktykę sądową stosowania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w poszczególnych jurysdykcjach.

W szczególności ocena będzie dotyczyła funkcjonowania Rozporządzenia (WE) 805/2004 w oparciu o dotychczasową praktykę oraz porównania jej z początkowymi założeniami, które legły u podstaw uchwalenia tego aktu unijnego, biorąc również pod uwagę możliwe przypadki niewłaściwego stosowania rozporządzenia lub wynikające z niego niepożądane skutki.

Szczególny nacisk konsultacji zostanie położony na stosowanie przedmiotowego rozporządzenia po wejściu w życie tzw. rozporządzenia Bruksela I bis (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych).

W ramach konsultacji zostały podjęte działania związane z gromadzeniem danych, w tym wywiady na szczeblu krajowym, takie jak eksperckie telekonferencje. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zostanie sporządzony szczegółowy raport dotyczący funkcjonowania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Polsce.

Więcej

Pozytywna państwowa kontrola przekładów prawniczych prawników KIEŁTYKA GŁADKOWSKI

W dniu 16 grudnia 2019 roku Wojewoda Małopolski pozytywnie skontrolował tysiąc poświadczonych przekładów prawniczych, które prawnicy KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL wykonywali na przestrzeni ostatnich trzech lat w ramach prawniczego doradztwa cross border. Kontrola została przeprowadzona w ramach procedury administracyjnej i polskiej ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jednolity publikowany w polskim Dzienniku Ustaw z 2019 pozycja 1326) przez lokalny Organ z ramienia polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pozytywne ustalenia z protokołu kontroli państwowej na próbie tysiąca przekładów z ostatnich 36 miesięcy, dowodzi dobrej praktyce i należytej staranności teamu KIEŁTYKA GŁADKOWSKI.

Więcej

Kiełtyka Gładkowski KG Legal na spotkaniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z Krajowym Klastrem Kluczowym: Life Science Kraków.

W dniu 11 lipca 2019 roku w siedzibie Krajowego Klastra Kluczowego Life Science Kraków odbędzie się wizyta Przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Spotkanie będzie miało na celu przedstawienie działań Klastra Life Science Kraków. W programie wizyty jest także zapoznanie Członków Klastra (w tym przedstawicieli kancelarii: KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL) z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie (jest to jeden z 19 resortów polskiego rządu).

Więcej

UP