PRAWO IT I NOWYCH TECHNOLOGII

Kim są nasi Klienci?

KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI – Spółka partnerska. Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie i Warszawie, w ramach specjalizacji „Prawo IT, Mediów i Nowych Technologii” doradza prawnie w osiąganiu celów biznesowych przedsiębiorcom IT, e-commerce, działającym w branży telekomunikacji i szeroko pojętych nowych technologii.

 

Handel elektroniczny (e-commerce):

 • kompleksowa pomoc prawna w handlu elektronicznym w Polsce;
 • doradztwo prawne w zakresie umów typu click-through i web-wrap na gruncie polskiego prawa;
 • pomoc prawna w zakresie umów z użytkownikiem i warunków świadczenia usług, a także umów hostingowych w Polsce;
 • wsparcie prawne w zakresie polityki prywatności i związanych z nimi przepisów ochrony wrażliwych danych;
 • doradztwo prawne w przedmiocie wyboru odpowiednich metod płatności online;
 • doradztwo prawne w zakresie regulaminów sklepów internetowych na gruncie prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych;
 • kompleksowe doradztwo dotyczące klauzul abuzywnych i niedozwolonych postanowień regulaminów (w tym kwestie zwrotu towarów);
 • pomoc prawna w zakresie wymogów marketingu internetowego w polskim prawie;
 • usługi prawne dla dostawców treści w Internecie (w tym zagadnienia prawne odpowiedzialności).

Doradztwo w zakresie ochrony IP software:

 • doradztwo prawne na podstawie polskiego prawa własności intelektualnej i polskiego prawa własności przemysłowej projektów zawierających software;
 • pomoc prawna w postępowaniach przed Europejskim Urzędem Patentowym;
 • pomoc prawna w postępowaniach przed Prezesem Polskiego Urzędu Patentowego;
 • reprezentacja Klientów przed polskimi organami administracyjnymi i polskimi sądami administracyjnymi (Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Najwyższym Sądem Administracyjnym);
 • zastępstwo na rzecz podmiotów branży software w sporach sądowych w Polsce w zakresie naruszenia praw autorskich, znaków towarowych i ochrony patentowej i ochronnych praw pokrewnych.

 

Technologie Informacyjne:

 • pomoc prawna w sporządzaniu i negocjowaniu umów o stworzenie oprogramowania;
 • kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów usług typu virtual data room;
 • wsparcie prawne w złożonych aspektach korzystania z usług virtual data room w transgranicznych procesach połączeń i przekształceń (M&A);
 • wsparcie prawne dla podmiotów świadczących usługi dostępu do Internetu i utrzymania stron internetowych;
 • sporządzanie projektów transgranicznych umów wdrożeniowych;
 • pomoc prawna w zakresie świadczenia usług online, usług hostingowych, mediów cyfrowych i ofert multimedialnych;
 • wsparcie prawne dotyczące umów licencyjnych na software;
 • kompleksowe wsparcie prawne w transakcjach związanych z usługą przetwarzania danych w chmurze (cloud computing).

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo danych:

 • opiniowanie prawne kwestii ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych na gruncie polskiego prawa;
 • wsparcie prawne w zakresie transgranicznej transmisji danych osobowych, w tym stosowania wzorców klauzul umownych;
 • doradztwo prawne dotyczące korzystania z plików cookies i podobnych technologii identyfikacji użytkowników;
 • pomoc prawna w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych, także w regulowanych sektorach gospodarki;
 • zastępstwo prawne Klientów w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO);
 • reprezentowanie Klientów przed krajowymi organami regulacyjnymi i innymi organami administracji publicznej.

 

Technologie medyczne / E-zdrowie:

 • pomoc prawna w umowach dotyczących rozwoju i eksploatacji oprogramowania w projektach health tech;
 • pomoc prawna w umowach o świadczenie usług w chmurze;
 • doradztwo na rzecz firm i inwestorów w dziedzinie technologii medycznych w Polsce;
 • doradztwo prawne w zakresie przetwarzania danych w projektach dotyczących technologii medycznych;
 • kompleksowe wsparcie prawne w umowach o outsourcing projektów e-health.

Fintech (nowe technologie w branży usług finansowych):

 • usługi prawne na rzecz podmiotów sektora fintech;
 • doradztwo na gruncie prawa regulującego innowacje w usługach finansowych i płatniczych;
 • doradztwo prawne przy projektach wykorzystujących biometrię w fintech;
 • kompleksowe wsparcie prawne w zakresie technologii blockchain;
 • pomoc prawna w umowach B2B, B2C i C2C;
 • doradztwo w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w sektorze usług finansowych;
 • wsparcie prawne na rzecz podmiotów rynku usług płatniczych w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w Polsce;
 • pomoc prawna w transakcjach i relacjach obejmujących płatności w sieci typu „peer-to-peer“, cyfrowa waluta, płatności mobilne i internetowe;
 • pomoc prawna dla Klientów dostarczających usługi płatnicze łączone z programami lojalnościowymi.

 

Media, prawo reklamy i telekomunikacyjne:

 • doradztwo prawne na rzecz wydawców treści internetowych, w tym zagranicznych wydawców na gruncie polskiego prawa prasowego;
 • pomoc prawna w zakresie wymogów reklamy internetowej w Polsce;
 • doradztwo prawne w zakresie systemów dystrybucji;
 • opracowywanie i opiniowanie umów dystrybucyjnych;
 • reprezentowanie klientów w branży telekomunikacyjnej i technologiach bezprzewodowych w transakcjach handlowych a także świadczenie usług prawnych na rzecz dostawców nowych technologii;
 • doradztwo prawne na gruncie dyrektywy ramowej 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej.

Projekty Bio-IT:

 • kompleksowa pomoc prawna w zakresie stworzenia dostosowanego do potrzeb odbiorcy oprogramowania dla interdyscyplinarnych projektów BIO-IT, w tym opieki zdrowotnej i biotechnologii;
 • pomoc prawna w umowach transgranicznych z polskimi programistami w projektach związanych z tworzeniem oprogramowania do analizy danych biomedycznych;
 • wsparcie prawne w negocjowaniu warunków umów w projektach BIO-IT z polskimi kontrahentami i dostawcami usług;
 • kompleksowa pomoc prawna w licencjonowaniu oprogramowania biotechnologicznego.

 

UP