KG LEGAL \ INFO
BLOG

Polska nieruchomość w masie upadłościowej a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.

Obowiązujące uregulowania

Kwestie upadłościowe w Polsce są regulowane w dużej mierze w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.) (dalej: „Prawo upadłościowe”). Nie jest to jednak jedyny akt regulujący to zagadnienie. W przypadku upadłości transgranicznej bądź ogłoszenia upadłości przez polskiego obywatela na terytorium Unii Europejskiej bądź w Irlandii, postępowanie upadłościowe oraz jego skutki regulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.  (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.). (dalej: „Rozporządzenie 2015/848”).

Uregulowania dotyczące nieruchomości

Ze względu na to, iż art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 2015/848 uzależnia właściwość dla postępowania głównego dla sądu państwa członkowskiego od umiejscowienia głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, istnieje możliwość, że nieruchomość wchodząca w skład masy upadłościowej będzie znajdowała się na terytorium innego państwa. Podobnie kwestia została uregulowana dla spółki, osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub zawodową oraz innej osoby fizycznej (odpowiednio dalej w art. 3 ust. 1). Art. 7 ust. 1 stanowi natomiast, iż „o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, dla postępowania upadłościowego i jego skutków właściwe jest prawo państwa członkowskiego, w którym zostaje wszczęte postępowanie”.

Więcej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowe możliwości dla przedsiębiorców w dobie COVID-19

Tarcza 4.0, oficjalnie funkcjonująca jako Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dostępna w całości na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001086), wprowadziła zmiany w kwestii postępowania restrukturyzacyjnego.

Nowością jest wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, opartego częściowo na dotychczasowych regulacjach dotyczących postępowania o zatwierdzenie układu. Wprowadzone teraz postępowanie zawiera regulacje chroniące przedsiębiorstwo przed działaniami egzekucyjnymi wierzycieli, będąc jednocześnie w przeważającej części postępowaniem o charakterze pozasądowym. Istotną cechą omawianego nowego modelu restrukturyzacji zadłużenia, będącą jednocześnie nowością w polskich regulacjach restrukturyzacyjnych, jest towarzyszący mu szeroki immunitet egzekucyjny, uregulowany w art. 16 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy. Powoduje on, że od dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciele w zasadzie nie mają możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko przedsiębiorcy. 

Więcej

Usługi zarządzania PPK zwolnione z podatku!

Ustawa o PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) jest częścią szerszej strategii przyjętej przez Radę Ministrów tj. „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Zgodnie z założeniami do ustawy, pracownicze plany kapitałowe (PPK) mają być prowadzone w celu systematycznego oszczędzania przez ich uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. Celem umożliwienia powyższego założenia  ustawa przewiduje w art. 7 obowiązek podmiotu zatrudniającego zawarcia umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę, w imieniu której  jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Ustęp 2 tego artykułu dodaje również że umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Tym samym na podmiocie zatrudniającym nie będą ciążyć obowiązki, które ciążą na podmiocie prowadzącym działalność polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Podmiot, który wykonywać będzie usługi z tym związane zwolniony będzie z uiszczania podatku od towarów i usług (VAT). Działania te będą analogiczne np. do czynności wykonywanych przez agenta transferowego w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych.

Więcej

Skutek braku umocowania wg nadchodzącej nowelizacji Kodeksu cywilnego!

Dnia 1 marca 2019 wejdzie w życie niezwykle ważna nowelizacja kodeksu cywilnego. Będzie ona przewidywała skutek braku bądź przekroczenia umocowania podmiotu zawierającego umowę w imieniu innej osoby prawnej. Zgodnie z przyszłym brzmieniem art. 39 k.c. druga strona (osoba prawna) będzie mogła potwierdzić ważność umowy, która została zawarta w jej imieniu. W braku takiego potwierdzenia podmiot zawierający umowę jako organ osoby prawnej będzie musiał naprawić szkodę poniesioną przez drugą stronę, niewiedząca o tym że zawarła umowę z osobą bez umocowania (tzw. falsus procurator), bądź z osobą, która przekroczyła zakres swojego umocowania. Druga strona będzie mogła wyznaczyć osobie prawnej, w imieniu której została podjęta czynność prawna, termin do potwierdzenia tej czynności. Gdy termin upłynie bezskutecznie – druga strona stanie się wolna.

Ponadto jednostronna czynność prawna dokonana przez taki podmiot w warunkach, o których mowa powyżej jest nieważna, chyba że osobie której złożono te oświadczenie wyrazi na to zgodę. W razie wyrażenia zgody stosować się będzie odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania, a  więc wymagać będzie ono także potwierdzenia.

Nowe przepisy rozwiązują  problem działania bez umocowania, w szczególności organów spółek kapitałowych, i umożliwiają osobie prawnej potwierdzenie pozytywnej dla siebie umowy lub jednostronnej czynności prawnej. Tym samym nowe przepisy rozwiążą problem stosowania analogicznego przepisu art. 103 k.c.

Więcej

Dłużnik lepiej chroniony!

Dnia 15 lutego 2019 weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks cywilny, która uchyliła §2 artykułu 482 kodeksu. Zmiana ta ma istotne znaczenie dla klientów instytucji kredytowych, którzy zdecydowali się na długoterminową pożyczkę – bowiem od wejścia w życie zmiany nie muszą już się obawiać o to że zostaną im naliczone odsetki od zaległych odsetek (tzw. anatocyzm). Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy zmiana ta ma przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na średnich i małych przedsiębiorców. Ponadto usunięcie przepisu przecina spór w doktrynie czym jest „pożyczka długoterminowa”. Największe wątpliwości budziło bowiem sprecyzowanie która pożyczka jest już długoterminowa, a która – nie.

Warto pamiętać że istnieją jednak wciąż dwa wyjątki od zakazu anatocyzmu w polskim prawie cywilnym. Pierwszy ma miejsce, gdy strony umówiły się, już po powstaniu odsetek, na ich kapitalizację. Drugi wyjątek dotyczy kapitalizacji dokonanej po wytoczeniu powództwa o zaległe odsetki.

Wskazać trzeba iż, przepisy uchylające art. 482 §2 nie mają mocy wstecznej, a zatem nie dotyczą odsetek naliczonych już na podstawie przepisu uchylonego przed wejściem życie opisywanej zmiany.

Więcej

UP