KG LEGAL \ INFO
BLOG

Usługi zarządzania PPK zwolnione z podatku!

Ustawa o PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) jest częścią szerszej strategii przyjętej przez Radę Ministrów tj. „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Zgodnie z założeniami do ustawy, pracownicze plany kapitałowe (PPK) mają być prowadzone w celu systematycznego oszczędzania przez ich uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. Celem umożliwienia powyższego założenia  ustawa przewiduje w art. 7 obowiązek podmiotu zatrudniającego zawarcia umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę, w imieniu której  jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Ustęp 2 tego artykułu dodaje również że umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Tym samym na podmiocie zatrudniającym nie będą ciążyć obowiązki, które ciążą na podmiocie prowadzącym działalność polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Podmiot, który wykonywać będzie usługi z tym związane zwolniony będzie z uiszczania podatku od towarów i usług (VAT). Działania te będą analogiczne np. do czynności wykonywanych przez agenta transferowego w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych.

Więcej

Skutek braku umocowania wg nadchodzącej nowelizacji Kodeksu cywilnego!

Dnia 1 marca 2019 wejdzie w życie niezwykle ważna nowelizacja kodeksu cywilnego. Będzie ona przewidywała skutek braku bądź przekroczenia umocowania podmiotu zawierającego umowę w imieniu innej osoby prawnej. Zgodnie z przyszłym brzmieniem art. 39 k.c. druga strona (osoba prawna) będzie mogła potwierdzić ważność umowy, która została zawarta w jej imieniu. W braku takiego potwierdzenia podmiot zawierający umowę jako organ osoby prawnej będzie musiał naprawić szkodę poniesioną przez drugą stronę, niewiedząca o tym że zawarła umowę z osobą bez umocowania (tzw. falsus procurator), bądź z osobą, która przekroczyła zakres swojego umocowania. Druga strona będzie mogła wyznaczyć osobie prawnej, w imieniu której została podjęta czynność prawna, termin do potwierdzenia tej czynności. Gdy termin upłynie bezskutecznie – druga strona stanie się wolna.

Ponadto jednostronna czynność prawna dokonana przez taki podmiot w warunkach, o których mowa powyżej jest nieważna, chyba że osobie której złożono te oświadczenie wyrazi na to zgodę. W razie wyrażenia zgody stosować się będzie odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania, a  więc wymagać będzie ono także potwierdzenia.

Nowe przepisy rozwiązują  problem działania bez umocowania, w szczególności organów spółek kapitałowych, i umożliwiają osobie prawnej potwierdzenie pozytywnej dla siebie umowy lub jednostronnej czynności prawnej. Tym samym nowe przepisy rozwiążą problem stosowania analogicznego przepisu art. 103 k.c.

Więcej

Dłużnik lepiej chroniony!

Dnia 15 lutego 2019 weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks cywilny, która uchyliła §2 artykułu 482 kodeksu. Zmiana ta ma istotne znaczenie dla klientów instytucji kredytowych, którzy zdecydowali się na długoterminową pożyczkę – bowiem od wejścia w życie zmiany nie muszą już się obawiać o to że zostaną im naliczone odsetki od zaległych odsetek (tzw. anatocyzm). Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy zmiana ta ma przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na średnich i małych przedsiębiorców. Ponadto usunięcie przepisu przecina spór w doktrynie czym jest „pożyczka długoterminowa”. Największe wątpliwości budziło bowiem sprecyzowanie która pożyczka jest już długoterminowa, a która – nie.

Warto pamiętać że istnieją jednak wciąż dwa wyjątki od zakazu anatocyzmu w polskim prawie cywilnym. Pierwszy ma miejsce, gdy strony umówiły się, już po powstaniu odsetek, na ich kapitalizację. Drugi wyjątek dotyczy kapitalizacji dokonanej po wytoczeniu powództwa o zaległe odsetki.

Wskazać trzeba iż, przepisy uchylające art. 482 §2 nie mają mocy wstecznej, a zatem nie dotyczą odsetek naliczonych już na podstawie przepisu uchylonego przed wejściem życie opisywanej zmiany.

Więcej

Dlaczego warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce? Branża IT / Чому варто створити компанію з обмеженою відповідальністю в Польщі? Галузь ІТ

Kancelaria KG Legal przygotowała dwujęzyczną (polsko-ukraińską) broszurę informacyjną dotyczącą zalet prowadzenia działalności gospodarczej z branży IT w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terytorium Polski. 

Z broszurą można się zapoznać klikając w poniższy link:

Dlaczego warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce Branża IT Чому варто створити компанію з обмеженою відповідальністю в Польщі Галузь ІТ

 

 

Więcej

Niejasności w nowym projekcie tak zwanej ustawy przekształceniowej

W Sejmie trwają prace nad nową ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Na jej mocy właściciele mieszkań i lokali użytkowych w blokach oraz domów jednorodzinnych uwłaszczą się. Jednak artykuł 1 ust. 9 tej ustawy może spowodować dodatkowe trudności w korzystaniu z tego prawa przez cudzoziemców. Aby przekształcenie stało się skuteczne w ich przypadku, minister właściwy do spraw wewnętrznych musi wydać odpowiednie zezwolenie. Z dniem, gdy stanie się ono ostateczne można mówić o przekształceniu. Według prawników jest to jednak niepotrzebne wydłużanie całego procesu. Cudzoziemiec będący właścicielem budynku z mocy samego prawa stanie się także właścicielem gruntu. Wobec tego wątpliwości budzi status jaki będą miały te grunty do momentu wydania decyzji przez ministra oraz sam fakt zasadności takiego procesu. Ministerstwo, z kolei, zapewnia, że dyskutowane zapisy nowej ustawy nie będą się odnosiły do przekształcenia udziału cudzoziemca we współużytkowaniu wieczystym i nie sprawią kłopotów. Omawiane przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 roku.

Więcej

UP