KG LEGAL \ INFO
BLOG

Wpływ wyroku Schrems II na legalne przekazywanie danych osobowych obywateli UE do USA oraz innych państw spoza EOG

Fundamentalne znaczenie dla podmiotów gospodarczych należących do EOG, przekazujących dane osobowe do państw trzecich, ma wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o sygn. C-311/18, tj. Schrems II (link). Orzeczenie to odnosi się do wpływu wymogów RODO na konieczność kontrolowania przez unijnych przedsiębiorców warunków i poziomu ochrony danych osobowych, które obowiązują w państwach trzecich. Orzeczenie zapadło na osnowie przekazywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej operatora popularnego portalu społecznościowego do podmiotu przetwarzającego takie dane osobowe z siedzibą w USA.

Wpływ wyroku Schrems II na legalne przekazywanie danych osobowych obywateli UE do USA oraz innych państw spoza EOG

Standardowe klauzule umowne; ocena ważności Tarczy Prywatności

Ważnym punktem wyroku jest odniesienie się przez TSUE do tzw. standardowych klauzul umownych, stosowanych w celu przesyłania danych do państw trzecich, tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zakresie stosowania standardowych klauzul, Trybunał utrzymał w mocy decyzję Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (sygnatura urzędowa decyzji: 2010/87/UElink do treści decyzji Komisji Europejskiej) oraz zmieniającą ją decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzje 2001/497/WE i 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych państwom trzecim oraz podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w takich państwach, na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (link do decyzji wykonawczej)  (wydaną w następstwie wyroku Schrems I, tj. sygn. akt: C-362/14; link do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Zgodnie z przywołanymi decyzjami unijnymi, odpowiedni organ nadzoru w każdym z państw członkowskich jest związany decyzją Komisji w zakresie uznania, że dane państwo trzecie spełnia wymogi standardów ochrony danych, niezbędne do ich przekazywania na podstawie standardowych klauzul umownych. Organ nadzorczy, jeśli skorzysta ze swojego prawa do zawieszenia/zakazania przekazywania danych na terytorium któregoś z państw trzecich, musi powiadomić o tym Komisję, która z kolei przekazuje tą informację do wszystkich państw członkowskich (art. 4 Decyzji Komisji Europejskiej 2010/87/UE).

Więcej

Nowe unijne zasady delegowania pracowników implementowane w Polsce – prezydent podpisał ustawę regulującą transgraniczne prawo pracy

Polski parlament uchwalił nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana polskiej ustawy wdraża przepisy unijne. W świetle informacji prasowych, nowelizacja może dotyczyć wszystkich 31 tys. pracowników delegowanych z innych państw na teren Polski.

Zmiana warunków zatrudnienia pracownika delegowanego na terytorium RP

Celem nowelizacji jest implementacja dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Więcej

2 kluczowe przepisy dla podmiotu pozwanego transgranicznym Europejskim Nakazem Zapłaty

picture shows chess figures
2 kluczowe przepisy dla podmiotu pozwanego transgranicznym Europejskim Nakazem Zapłaty

Co zrobić, gdy formalnie zarejestrowana w Polsce spółka kapitałowa z zagranicznym kapitałem otrzymuje listem poleconym z sądu zagranicznego z Unii Europejskiej nakaz zapłaty na formularzu UE?

Europejski Nakaz Zapłaty to – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1896/2006/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, Dz. Urz. UE L 399/1 z 30.12.2006 r. (dalej: „rozporządzenie”) – orzeczenie sądowe wydawane (na formularzu) w sprawach transgranicznych cywilnych i handlowych (art. 2 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia) w celu dochodzenia roszczeń pieniężnych o oznaczonej wysokości, które są wymagalne w chwili wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Więcej

KIEŁTYKA GŁADKOWSKI uczestniczy w transgranicznych konsultacjach projektu Komisji Europejskiej dot. rozporządzenia (WE) 805/2004

KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL została zaproszona do udziału w transgranicznej eksperckiej konsultacji w ramach jednego z projektów Komisji Europejskiej nadzoru nad stosowaniem prawa Unii Europejskiej. W ramach przedmiotowego projektu zarządzanego przez renomowaną globalną instytucję audytorską z siedzibą w Brukseli, KIEŁTYKA GŁADKOWSKI KG LEGAL została poproszona o ocenę stosowania rozporządzenia (WE) 805/2004 z 2004 roku ustanawiającego Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych (Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.).

Badanie ma na celu ocenę funkcjonowania przepisów rozporządzenia (WE) 805/2004 i praktykę sądową stosowania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w poszczególnych jurysdykcjach.

W szczególności ocena będzie dotyczyła funkcjonowania Rozporządzenia (WE) 805/2004 w oparciu o dotychczasową praktykę oraz porównania jej z początkowymi założeniami, które legły u podstaw uchwalenia tego aktu unijnego, biorąc również pod uwagę możliwe przypadki niewłaściwego stosowania rozporządzenia lub wynikające z niego niepożądane skutki.

Szczególny nacisk konsultacji zostanie położony na stosowanie przedmiotowego rozporządzenia po wejściu w życie tzw. rozporządzenia Bruksela I bis (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych).

W ramach konsultacji zostały podjęte działania związane z gromadzeniem danych, w tym wywiady na szczeblu krajowym, takie jak eksperckie telekonferencje. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zostanie sporządzony szczegółowy raport dotyczący funkcjonowania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Polsce.

Więcej

Rozwiązania prawne i pakiety pomocowe w Polsce do walki ze skutkami Coronawirus (Covid-19) – KG Legal KIEŁTYKA GŁADKOWSKI przygotowuje raport dla zagranicznych Klientów prowadzących działalności w Polsce

Rozwiązania prawne i pakiety pomocowe w Polsce do walki ze skutkami Coronawirus (Covid-19) – KG Legal KIEŁTYKA GŁADKOWSKI przygotowuje raport

Ogłoszenie przez WHO, że Covid-19 można charakteryzować jako “pandemia” powoduje, że wynikające ze stanu epidemicznego problemy gospodarcze lokalnego biznesu mają charakter globalny. Po prostu, podobne środki prawne wdrażane tymczasowo do obiegu prawnego wszystkich krajów objętych pandemią tworzą bardzo podobne problemy gospodarcze i wyzwania prawne dla biznesu (zwłaszcza korporacji).

KIEŁTYKA GŁADKOWSKI kg legal w obliczu coraz większej ilości pytań korporacyjnych klientów przygotowuje przewodnik po pakietach pomocowych w poszczególnych jurysdykcjach. W ramach projektu KIEŁTYKA GŁADKOWSKI kg legal przygotowuje rozdział poświęcony specustawie coronavirus w Polsce i uruchamianych środków pomocowych przez polski rząd dla firm działających w Polsce, objętych negatywnymi skutkami corony virusa.

Omawiane zagadnienia dotyczą między innymi sposobu dystrybucji pomocy przyznanej w Polsce z Unii Europejskiej. Polska jest największym beneficjentem funduszu Unii Europejskiej przeznaczonego na walkę ze skutkami epidemii Coronawirusa i ma otrzymać ok. 7,5 miliarda euro.

Raport omawia mechanizmy prawne i pomocowe dla przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. KG LEGAL doradza również w przedmiocie zastosowania ogólnych zasad prawa polskiego w przypadku tak zwanych stanów nadzwyczajnych jakim jest pandemia Coronawirusa, m.in. w prawie pracy, zatorach płatniczych, wykonywaniu umów.

Więcej

UP