KG LEGAL \ INFO
BLOG

Zmiany w delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Czym jest delegowanie pracowników?

Ze względu na rozwój przedsiębiorstw i fakt, że coraz częściej operują one z kilku krajów na świecie jednocześnie, pojawiły się regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do pracy za granicą. Dla firm opcja taka jest opłacalna, gdyż swoje największe talenty mogą przenieść do jednostki, która według nich najbardziej na tym skorzysta. Dla pracowników natomiast jest to szansa na rozwój oraz możliwość przeprowadzki za granicę bez konieczności zmiany pracy. Inicjatywy takie są wspierane w ramach Unii Europejskiej – w roku 2019 powstał nawet praktyczny poradnik dotyczący tej tematyki (https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/221864/KE0319743PLN.pl.pdf).

Uregulowania prawne

Kwestie poruszone powyżej uregulowane są między innymi w Dyrektywie 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz. U. L18, 21.1.1997, s. 1–9 (dalej: „Dyrektywa 96/71/WE”), w Dyrektywie 2014/67/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Dz. U. L 159, s.11-31 (dalej: „Dyrektywa 2014/67/UE”) oraz w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. 173, s. 16-24 (dalej: „Dyrektywa 2018/957”).

Więcej

Polska nieruchomość w masie upadłościowej a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.

Obowiązujące uregulowania

Kwestie upadłościowe w Polsce są regulowane w dużej mierze w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.) (dalej: „Prawo upadłościowe”). Nie jest to jednak jedyny akt regulujący to zagadnienie. W przypadku upadłości transgranicznej bądź ogłoszenia upadłości przez polskiego obywatela na terytorium Unii Europejskiej bądź w Irlandii, postępowanie upadłościowe oraz jego skutki regulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.  (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.). (dalej: „Rozporządzenie 2015/848”).

Uregulowania dotyczące nieruchomości

Ze względu na to, iż art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 2015/848 uzależnia właściwość dla postępowania głównego dla sądu państwa członkowskiego od umiejscowienia głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, istnieje możliwość, że nieruchomość wchodząca w skład masy upadłościowej będzie znajdowała się na terytorium innego państwa. Podobnie kwestia została uregulowana dla spółki, osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej niezależną działalność gospodarczą lub zawodową oraz innej osoby fizycznej (odpowiednio dalej w art. 3 ust. 1). Art. 7 ust. 1 stanowi natomiast, iż „o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, dla postępowania upadłościowego i jego skutków właściwe jest prawo państwa członkowskiego, w którym zostaje wszczęte postępowanie”.

Więcej

Wpływ wyroku Schrems II na legalne przekazywanie danych osobowych obywateli UE do USA oraz innych państw spoza EOG

Fundamentalne znaczenie dla podmiotów gospodarczych należących do EOG, przekazujących dane osobowe do państw trzecich, ma wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o sygn. C-311/18, tj. Schrems II (link). Orzeczenie to odnosi się do wpływu wymogów RODO na konieczność kontrolowania przez unijnych przedsiębiorców warunków i poziomu ochrony danych osobowych, które obowiązują w państwach trzecich. Orzeczenie zapadło na osnowie przekazywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej operatora popularnego portalu społecznościowego do podmiotu przetwarzającego takie dane osobowe z siedzibą w USA.

Wpływ wyroku Schrems II na legalne przekazywanie danych osobowych obywateli UE do USA oraz innych państw spoza EOG

Standardowe klauzule umowne; ocena ważności Tarczy Prywatności

Ważnym punktem wyroku jest odniesienie się przez TSUE do tzw. standardowych klauzul umownych, stosowanych w celu przesyłania danych do państw trzecich, tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zakresie stosowania standardowych klauzul, Trybunał utrzymał w mocy decyzję Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (sygnatura urzędowa decyzji: 2010/87/UElink do treści decyzji Komisji Europejskiej) oraz zmieniającą ją decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzje 2001/497/WE i 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych państwom trzecim oraz podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w takich państwach, na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (link do decyzji wykonawczej)  (wydaną w następstwie wyroku Schrems I, tj. sygn. akt: C-362/14; link do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Zgodnie z przywołanymi decyzjami unijnymi, odpowiedni organ nadzoru w każdym z państw członkowskich jest związany decyzją Komisji w zakresie uznania, że dane państwo trzecie spełnia wymogi standardów ochrony danych, niezbędne do ich przekazywania na podstawie standardowych klauzul umownych. Organ nadzorczy, jeśli skorzysta ze swojego prawa do zawieszenia/zakazania przekazywania danych na terytorium któregoś z państw trzecich, musi powiadomić o tym Komisję, która z kolei przekazuje tą informację do wszystkich państw członkowskich (art. 4 Decyzji Komisji Europejskiej 2010/87/UE).

Więcej

Nowe unijne zasady delegowania pracowników implementowane w Polsce – prezydent podpisał ustawę regulującą transgraniczne prawo pracy

Polski parlament uchwalił nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana polskiej ustawy wdraża przepisy unijne. W świetle informacji prasowych, nowelizacja może dotyczyć wszystkich 31 tys. pracowników delegowanych z innych państw na teren Polski.

Zmiana warunków zatrudnienia pracownika delegowanego na terytorium RP

Celem nowelizacji jest implementacja dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Więcej

2 kluczowe przepisy dla podmiotu pozwanego transgranicznym Europejskim Nakazem Zapłaty

picture shows chess figures
2 kluczowe przepisy dla podmiotu pozwanego transgranicznym Europejskim Nakazem Zapłaty

Co zrobić, gdy formalnie zarejestrowana w Polsce spółka kapitałowa z zagranicznym kapitałem otrzymuje listem poleconym z sądu zagranicznego z Unii Europejskiej nakaz zapłaty na formularzu UE?

Europejski Nakaz Zapłaty to – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1896/2006/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, Dz. Urz. UE L 399/1 z 30.12.2006 r. (dalej: „rozporządzenie”) – orzeczenie sądowe wydawane (na formularzu) w sprawach transgranicznych cywilnych i handlowych (art. 2 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia) w celu dochodzenia roszczeń pieniężnych o oznaczonej wysokości, które są wymagalne w chwili wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Więcej

UP