KG LEGAL \ INFO
BLOG

Usługi zarządzania PPK zwolnione z podatku!

Ustawa o PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) jest częścią szerszej strategii przyjętej przez Radę Ministrów tj. „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Zgodnie z założeniami do ustawy, pracownicze plany kapitałowe (PPK) mają być prowadzone w celu systematycznego oszczędzania przez ich uczestników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. Celem umożliwienia powyższego założenia  ustawa przewiduje w art. 7 obowiązek podmiotu zatrudniającego zawarcia umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę, w imieniu której  jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Ustęp 2 tego artykułu dodaje również że umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Tym samym na podmiocie zatrudniającym nie będą ciążyć obowiązki, które ciążą na podmiocie prowadzącym działalność polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Podmiot, który wykonywać będzie usługi z tym związane zwolniony będzie z uiszczania podatku od towarów i usług (VAT). Działania te będą analogiczne np. do czynności wykonywanych przez agenta transferowego w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych.

UP