KG LEGAL \ INFO
BLOG

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowe możliwości dla przedsiębiorców w dobie COVID-19

Tarcza 4.0, oficjalnie funkcjonująca jako Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dostępna w całości na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001086), wprowadziła zmiany w kwestii postępowania restrukturyzacyjnego.

Nowością jest wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, opartego częściowo na dotychczasowych regulacjach dotyczących postępowania o zatwierdzenie układu. Wprowadzone teraz postępowanie zawiera regulacje chroniące przedsiębiorstwo przed działaniami egzekucyjnymi wierzycieli, będąc jednocześnie w przeważającej części postępowaniem o charakterze pozasądowym. Istotną cechą omawianego nowego modelu restrukturyzacji zadłużenia, będącą jednocześnie nowością w polskich regulacjach restrukturyzacyjnych, jest towarzyszący mu szeroki immunitet egzekucyjny, uregulowany w art. 16 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy. Powoduje on, że od dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciele w zasadzie nie mają możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko przedsiębiorcy. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 Tarczy 4.0 dotyczy to także wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, co dotychczas możliwe było wyłącznie w kosztownym i długotrwałym postępowaniu sanacyjnym. Co więcej, zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt. 3 tej ustawy, w okresie trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego niemożliwe jest wypowiadanie przez wierzycieli kluczowych umów zawartych z przedsiębiorcą, w tym umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy kredytu. W czasie trwania immunitetu egzekucyjnego dłużnik powinien przede wszystkim przygotować propozycje układowe i doprowadzić do przyjęcia ich przez wierzycieli. Czas trwania tego pozasądowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego jest ograniczony i zgodnie z art. 20 ust. 1 tzw. Tarczy 4.0 wynosi 4 miesiące; jeżeli w tym okresie nie uda się przedsiębiorcy osiągnąć porozumienia z wierzycielami i nie wypłynie do sądu wniosek o jego zatwierdzenie, postępowanie jest umarzane. W sytuacji gdy wierzyciele przyjmą zaproponowany układ, przedsiębiorca składa do sądu wniosek o jego zatwierdzenie. Uzyskanie zatwierdzenia układu przez sąd pomyślnie kończy całe postępowanie. Wprowadzone uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne daje nowe możliwości, tak przedsiębiorcom, jak i ich wierzycielom, przy czym skuteczność wprowadzonych regulacji zależeć będzie w dużej mierze od podejścia dłużników i ich faktycznej woli zawarcia porozumienia.

Regulacje dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego mają charakter czasowy, obowiązywać mają jedynie do końca czerwca 2021 roku. Są jednak szanse, że ulegnie to zmianie i uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanie się stałym elementem polskiego porządku prawnego, wprowadzone zmiany są bowiem zbieżne z założeniami unijnej Dyrektywy 2019/1023, czyli tak zwanej dyrektywy restrukturyzacyjnej, którą kraje członkowskie zobowiązane są implementować. 

UP