KG LEGAL \ INFO
BLOG

Specialisation: Investment law and processes in Poland – Finnish language version

Translation into Finnish language made by Daniella Gallos, trainee at Kiełtyka Gładkowski KG Legal

Sijoitukseen liittyvä laki ja prosessit PuolassaInvestment law and processes in Poland
Ketkä ovat asiakkaitamme?
KG Legal tarjoaa puolalaisena lakiasiaintoimistona juridista apua investoinneissa Puolassa. Tarjoamme erikoisosaamista yritys- ja yksityisasiakkaille. Neuvomme liiketoiminnan perustamisessa Puolaan, kiinteistöjen ostamisessa Puolassa sekä start-up-yrityksiin investoinnissa, mukaan lukien biotekniikan ja uuden teknologian start-upit.
Who are our Clients?
KG Legal, as a Polish law firm, renders legal assistance in investments in Poland. We provide specialist expertise for corporate and private clients. We advise in respect of setting up business in Poland, buying real property in Poland or investing in start-ups, including biotech and new tech start-ups.
Liiketoiminnan aloittaminen Puolassa:Setting up business in Poland:
• Yhtiömuodon valinnassa auttaminen liiketoiminnan harjoittamiseen Puolassa;
• Puolalaisen yhtiön yhtiöjärjestyksen laatiminen ehdoilla, joilla turvataan mahdollisuus ulkomaalaiseen osakkeenomistajuuteen;
• Kattava apu yritysten, henkilöyhtiöiden, sivukonttoreiden ja edustustojen perustamisessa;
• Asiakirjojen valmistelu päivittäiseen yritysjohtamiseen;
• Veroneuvonta liittyen ulkomaisten sijoittajien toimintaan Puolassa;
• Ulkomaisten sijoittajien omistaman yrityksen rekisteröinti Puolan verovirastossa;
• Juridinen apu suhteiden muodostamisessa ja verkostoitumisessa puolalaisten liikekumppaneiden kanssa;
• Juridinen tuki pankkitilien avaamisessa ja rahoitusvälineiden käsittelyssä Puolassa.

• Choosing a tailored business vehicle for conducting business in Poland;
• Drafting memoranda and articles of association of a Polish company with terms and conditions securing a foreign shareholder;
• Comprehensive assistance in establishing companies, partnerships, branches and representative offices;
• Preparing documents for day-to-day corporate management;
• Advising on tax issues related to the operation of foreign investors in Poland;
• Registering a company owned by foreign investors in the Polish Tax Office;
• Legal assistance in forming relations and networking with Polish business partners;
• Legal assistance in opening bank accounts and handling of financial instruments in Poland.
Sijoittaminen start-up yrityksiin Puolassa:Investing in start-ups in Poland:

• Puolalaista juridista apua rajat ylittävissä investoinneissa start-upeihin biotekniikan alalla Puolassa, Puolan lääkelain mukaisesti;
• Juridinen apu Puolalaisten uuden teknologian start-upien rahoittamisessa;
• Juridisen avun tarjoaminen kaikissa Puolalaisten cleantech start-upeihin sijoittamiseen liittyvissä asioissa, erityisesti Puolan ympäristönsuojelulain perusteella;
• Juridinen tuki start-upien aloituspääomaa koskevissa liiketoimissa Puolassa.

• Polish legal assistance in cross border investments in biotech start-ups in Poland on the basis of Polish pharmaceutical law;
• Legal assistance in providing financing for Polish new technology start-ups;
• Providing legal assistance in all matters connected with investing in Polish cleantech start-ups, in particular based on the Polish environment protection law;
• Legal support in transactions with seed capital for start-ups in Poland.
Kiinteistöjen ostaminen Puolassa ulkomaisten sijoittajien toimesta: Buying real property in Poland by foreign investors:
• Juridinen apu ulkomaalaisille kaupallisten ja asuinkiinteistöjen ostamista koskevien lupien saamisessa Puolassa;
• Kansainvälisten asiakkaiden edustaminen sisäministerin edessä kiinteistön ostamiseen tarvittavien lupien hankkimiseen Puolassa;
• Neuvonta liittyen kaupallisten ja asuinkiinteistöjen ostamiseseen Puolassa;
• Kiinteistökehityksen vakuutussopimusten neuvotteleminen tuotevastuun alalla, alihankkijoiden aiheuttamat vahingot, koneiden aiheuttamat vahingot vapaaehtoisen vakuutuksen yhteydessä, maanalaisten laitteiden ja laitteistojen vahingot.
• Legal assistance in obtaining permits for buying commercial and residential real property by foreigners in Poland;
• Representing international Clients before the Minister of Internal Affairs in obtaining permits for buying real property in Poland;
• Advising on buying commercial and residential property in Poland;
• Due diligence of mortgage books and title search in Poland;
• Negotiating insurance contracts in real estate development in the field of product liability, damage caused by subcontractors, damage caused by machines in the events of non-compulsory insurance liability, damage to underground equipment and installations.
Kansainvälisten asiakkaiden edustaminen vero- ja hallintoviranomaisten edessä Puolassa: Representing international Clients before tax and administrative authorities in Poland:
• Juridinen apu asiaankuuluvien lisenssien ja lupien, hallinnollisten päätösten ja liiketoiminnan harjoittamisen tarvittavien sertifikaattien saamiseen Puolassa;
• Kansainvälisten asiakkaiden edustaminen kilpailu- ja kuluttajansuojatoimistossa;
• Ulkomaisten työnantajien edustaminen Puolan työlainsäädäntöviranomaisten ja hallintoviranomaisten edessä (mukaan lukien Puolan kuvernöörit)
• Ulkomaisten yritysten edustaminen henkilötietojen suojaamisesta vastaavan pääviranomaisen edessä.
• Legal assistance in obtaining relevant licences and permits, administrative decisions and certificates to conduct business in Poland;
• Representing international Clients in the Office of Competition and Consumer Protection;
• Representing foreign employers before employment law authorities and before administrative authorities in Poland (including Polish governors);
• Representing foreign companies before the Inspector General for Personal Data Protection.
Sijoittaminen Puolan erityisiin talousvyöhykkeisiin: Investing in Special Economic Zones in Poland:
• Juridinen apu ulkomaisten sijoittajien liiketoiminnan perustamisessa ja harjoittamisessa Puolan erityisillä talousvyöhykkeillä;
• Juridinen tuki verovapautuksen saamiseksi Puolan erityisillä talousvyöhykkeillä;
• Erityisiin talousvyöhykkeisiin liittyvän sijoittamisen ehtojen neuvottelu asianmukaisen viranomaisen kanssa
• Juridinen apu kiinteistöjen ostamisessa ja vuokraamisessa Puolan erityisillä talousvyöhykkeillä.
• Legal assistance in setting up and operating business by foreign investors in Polish Special Economic Zones;
• Legal support in obtaining tax exemption in Polish Special Economic Zones;
• Negotiating the conditions of investing in the Special Economic Zones with the administrator of SEZ;
• Legal assistance in purchasing and leasing real property in Polish Special Economic Zones.
Rakennusprosesseihin liittyvä neuvonta:Advising on construction processes in Poland:
• Avustaminen kiinteistökehitysprosesseissa Puolassa;
• Investointiprosessien sopimusten laatiminen, tarkistaminen ja neuvotteleminen Puolassa;
• Juridinen apu asioissa, jotka liittyvät oikeudellisen aseman selvittämiseen ja kiinteistöjen merkintään Puolassa;
• Avustaminen rakennusluvan ja käyttöluvan saamisessa Puolassa;
• Asiakkaiden edustaminen hallintoviranomaisten edessä kaikissa oikeusasteissa koko investointiprosessin ajan Puolassa.
• Assisting in property development processes in Poland;
• Drafting, reviewing and negotiating contracts within investment processes in Poland;
• Legal assistance in issues connected with ascertainment of the legal status and designation of real estate in Poland;
• Assisting in obtaining building permit and occupancy permit in Poland;
• Representing Clients before administrative authorities in all instances in the entire investment process in Poland.
EU rahoituksen hankinnassa avustaminen:Assisting in EU funding:
• Apurahoihin, avustussopimuksiin, kumppanuus- ja konsortiosopimuksiin sekä kaupankänti- ja investointitukeen liittyvä juridinen neuvonta;
• Avustaminen liikekumppaneiden löytämiseen EU-tukihakemuksiin (mukaan lukien yliopistot, tutkimus ja tuotekehitysyksiköt sekä yrittäjät);
• Juridinen apu yhdistelmähankkeissa, jotka perustuvat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien perustamiseen ulkomaisten yrittäjien kanssa
• Oikeuspalvelut yrittäjien ja tutkijoiden yhteistyölle projeteissa, jotka on rahoitettu osittain EU tuilla taekoitettu vuosille 2014-2020;
• Juridinen tuki tutkimus- ja tuotekehitystietokantojen rahoitukselle;
• Oikeusapu Horizon 2020 -prosesseissa;
• Oikeudellinen apu liikekumppaneiden ja alihankkijoiden suhteissa Horizon 2020 -ohjelmassa.
• Legal advice connected with grants, grant agreements, partnership and consortium agreements as well as trade and investment subsidies;
• Assisting in matching partners for EU applications (including universities, R&D units and entrepreneurs);
• Legal assistance in hybrid projects based on the institution of public-private partnerships involving foreign entrepreneurs;
• Legal services for entrepreneurs and scientists’ cooperation in projects co-financed from EU funds for 2014-2020;
• Legal support to research and development database funding (R&D projects);
• Legal assistance in Horizon 2020 procedures;
• Legal assistance in the relations with business partners and subcontractors within Horizon 2020 programme.
Kiinteistöjen vuokraus Puolassa:Lease of real estate in Poland:
• Juridinen apu kansainvälisille toimijoille liiketilojen vuokrauksessa Puolassa;
• Ulkomaisten sijoittajien neuvonta vuokrasopimuksia edeltävissä transaktioissa Puolassa;
• Kaupallisten kiinteistön vuokrasopimusten sopimusehtojen neuvottelu omistajien kanssa Puolassa;
• Kaupallisten vuokrasopimusten maksun ja toteuttamisen varmistaminen Puolassa;
• Ulkomaisten sijoittajien edustaminen hallintoviranomaisissa asumislupamenettelyissä;
• Kaupallisten vuokrasopimusten välttämättömien menojen neuvotteleminen;
• Kaupallisten vuokrasopimusten vakuutusten tarkistaminen ja neuvotteleminen.
• Legal assistance for international entities in the lease of retail spaces and shops in Poland;
• Advising foreign investors on pre-lease transactions in Poland;
• Negotiating terms and conditions of lease contracts with owners of commercial real estate in Poland;
• Securing the payment and performance of commercial lease contracts in Poland;
• Representing foreign investors before administrative authorities in the proceedings for obtaining occupancy permits;
• Negotiating conditions of necessary outlays in commercial lease contracts;
• Reviewing and negotiating insurance policies of commercial lease contracts.
UP