KG LEGAL \ INFO
BLOG

CROSS BORDER CASES specialisation – Finnish language version

Translation into Finnish language made by Daniella Gallos, trainee at Kiełtyka Gładkowski KG Legal

Rajanylittävät tapauksetCROSS BORDER CASES
Ketkä ovat asiakkaitamme?
KG Legal, puolalaisena asianajotoimistona, tarjoaa asiantuntevaa ammattitaitoa sekä yritys- että yksityisasiakkaille. Me avustamme kansainvälisiä toimijoita heidän suhteidensa säätelemisessä puolalaisten yritysten, valtion ja hallintoviranomaisten kanssa ja avustamme ranjanylittävissä oikeudenkäynneissä. Usein kansainväliset asianajotoimistot ohjeistavat meitä asiakkaidensa edustamisessa Puolassa, sekä kiistanalaisissa että kiistattomissa tapauksissa.
Who are our Clients?
KG Legal, as a Polish law firm, provides specialist expertise for corporate and private clients. We assist international entities in regulating their relations with Polish companies, government and administrative authorities and we assist in cross border litigations. We are often instructed by international law firms in respect of representing their clients in Poland, both in contentious and non-contentious matters.
Juridista neuvontaa rajanylittävissä sopimuksissaLegal advice on cross border contracts:
• Juridista tukea sijoitussopimusten neuvottelussa puolalaisten liikekumppanien kanssa
• Kansainvälisten sopimusten laatiminen, tarkistus ja neuvottelu puolalaisten yrittäjien kanssa
• Sopimuksellisten intressien turvaaminen transaktioissa kuten myynnissä, jakelussa tai lisensoinnissa Puolassa
• Maksujen turvaaminen Puolassa
• Paikalliset ja rajanylittävät neuvottelut asiakkaan liikekumppaneiden kanssa Puolan markkinoilla
• Neuvonta sopimussakkoihin liittyvissä asioissa
• Neuvonta liittyen takuisiin, kiinnityksiin, velkakirjoihin, panttioikeuksiin ja rekisteröityihin pantteihin Puolassa
• Legal support in negotiating investment contracts with Polish business partners;
• Drafting, reviewing and negotiating international contracts with Polish entrepreneurs;
• Securing contractual interests in such transactions as sales, distribution or licensing to Poland;
• Securing payment in Poland;
• Conducting local and cross border negotiations with the Clients’ business partners in the Polish market;
• Advising on contractual penalties;
• Advising on security interests, mortgage, promissory notes, liens and registered pledges in Poland.
Työhön liittyvä maahanmuutto PuolaanBusiness immigration to Poland:
• Täysi juridinen palvelu sivukonttorin tai edustuston perustamisessa Puolaan
• Juridinen tuki oleskeluluvan, viisumin ja työluvan hakemiseen ja saamiseen Puolassa sekä EU:n kansalaisille, että henkilöille joilla ei ole EU:n kansalaisuutta
• Apua sopivimman viisumikategorian valitsemiseen Puolassa
• Puolalaiset viisumit ja oleskeluluvat yhtiön hallinnolle
• Avustaminen pysyvän oleskeluluvan saamisessa EU:n kansalaisille Puolassa
• Avustaminen puolalaisen työviisumin hankkimiseen ja väliaikaisoleskelulupaan, jotka vaaditaan työn tekemiseen joka edellyttää korkean pätevyyden
• Edustaminen kaikissa asioissa liittyen Puolan suurlähetystöön ja konsulaattiin
• Full legal service in establishing branches or representative offices in Poland;
• Legal assistance in applying for and obtaining residence permits, visas and work permits for EU and non-EU nationals in Poland;
• Assistance in choosing the most appropriate visa category in Poland;
• Polish visas and residence permit for management of corporations;
• Assisting in the acquisition of permanent residence in Poland by EU nationals;
• Assisting in acquiring Polish business visas and a temporary stay permit to perform work in a profession requiring high qualifications;
• Representation in all matters in the Polish embassy and consulate.
Rajanylittävät oikeudenkäynnitCross border litigation:
• Neuvonta liittyen tehokkaimpaan oikeudenkäyntistrategiaan puolalaisissa tuomioistuimissa
• Asiakkaiden edustaminen ja puolalaisena asianajajana toimiminen kaikissa oikeusasteissa Puolassa (puolalainen käräjäoikeus, kauppatuomioisuin ja hallinto-oikeus)
• Avustaminen todistajien kuulemisessa Puolassa
• Asiakkaiden edustaminen välimiesmenettelyssä ja sovittelussa Puolassa (perustuen valtion myöntämään sovittelulupaan)
• Yhtiöriitojen käsitteleminen Puolassa
• Rajanylittävien vaateiden seuraaminen Puolassa eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen mukaisesti (asetus (EY) N:o 1896/2006)
• Verkossa annetut oikeuden määräykset maksukanteisiin liittyen (asiakkaiden edustaminen puolalaisessa verkkotuomioistuimessa)
• Advising on the most effective litigation strategy before Polish court;
• Representing Clients and acting as Polish attorney in all court instances in Poland (Polish civil court, commercial court and administrative court);
• Assistance in hearing a witness in Poland;
• Representing Clients in arbitration and mediation in Poland (based on commercial mediation state licence)
• Handling corporate disputes in Poland;
• Pursuing cross border claims in the European order for payment procedure in Poland under the Regulation (EC) No 1896/2006;
• Online writ of payment proceedings (representing Clients in Polish e-court).
Ulkomaalaisten tuomioiden täytäntoonpano Puolassa ja perintä PuolassaEnforcement of foreign judgments in Poland, and debt recovery in Poland:
• Tuomioiden hankkiminen puolalaisista tuomioistuimista koskien puolalaista velallista
• Tuomioistuinkäsittelyä edeltävä ja tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuva perintä Puolassa
• Perintään liittyvän riskin arviointi Puolassa
• Kanteiden nostaminen ja vaateet puolalaisissa tuomioistuimissa
• Asiakkaiden edustaminen kaikissa oikeusasteissa Puolassa
• Velallisen varallisuuden jäljittäminen Puolan ulosottoviranomaisen kanssa
• Maksumääräyksen hankkiminen Puolasta Puolassa asuvaa puolalaista tai ulkomaista velallista vastaan
• Avustaminen ulkomaisen tuomion täytäntöönpanossa Puolassa, mukaanlukien täytäntöönpanomenettely asetuksen (EU) N:o 1215/2012 mukaisesti
• Obtaining judgments of Polish courts for Polish debtors,
• Pre-court and out-of-court debt recovery in Poland;
• Assessment of risk of debt recovery in Poland;
• Filing lawsuits and claim forms in the Polish court,
• Representing Clients in all instances in the Polish courts,
• Debtor’s asset tracing with the Polish bailiff,
• Obtaining Polish payment order against Polish or foreign debtor residing in Poland,
• Assisting in enforcing a foreign judgment in Poland, including the enforcement procedure under Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012.
Korvaus rajanylittävissä tapauksissaCompensation in cross border cases:
• Ulkomaisten asiakkaiden edustaminen tuomioisuinta edeltävissä toimepiteissä puolalaisia vakuutajia vastaan
• Juridista apua rajanylittävissä henkilövahinkotapauksissa
• Riskin arvioiminen ja vahinkovastuukategorian määrittäminen Puolan lain mukaisesti
• Toimiminen puolalaisten veroviranomaisten ja hallintoviranomaisten edessä Puolan lain mukaisesti
• Rajaaylittävien vaateiden ajaminen vakuuttajia vastaan korvausvaateissa, liikenneonnetomuuksissa, hoitotomenpiteitä koskevissa huolimattomuuksissa, työntekijän vaateissa ja liittyen kiinteistöihin Puolassa tai Puolan kansalaisiin ulkomailla
• Representing foreign Clients in pre-court proceedings against Polish insurers;
• Legal assistance in personal injury cross border cases;
• Assessment of risk and heads of damages under Polish law;
• Acting before Polish tax authorities and administrative authorities under Polish law;
• Pursuing cross border claims against insurers in compensatory claims, traffic accidents, medical negligence, employee claims and real property in Poland or in case of Polish citizens abroad.
YksityisasiakkaillePrivate Client desk:
• Ulkomaisten asiakkaiden edustaminen perheoikeustapauksissa puolalaisen perheoikeustuomioistuimen edessä, esimerkiksi: avioero- ja asumuserotapaukset koskien Puolan kansalaista, omaisuudenjako, lasten huoltajuus, elatusapu ja lasten sieppaustapaukset
• Ulkomaisten asiakkaiden edustaminen perintöoikeudellisissa tapauksissa Puolalaissa tuomioistuimissa ja kanssakäymisissä hallintoviranomaisten kanssa
• Ulkomaisten asiakkaiden avustaminen kiinteistön ostossa asumistarkoitukseen Puolassa
• Ulkomaisten kuluttajien intressien turvaaminen kiinteistön oston yhteydessä Puolassa
• Juridinen avustus työsuhdetapauksissa Puolan lain mukaisesti
• Representing foreign Clients in family cases before Polish family court, for example: divorce and separation cases involving Polish citizens, divorce settlements, child care; alimony, child abduction, guardianship;
• Representing foreign Clients in inheritance cases before Polish court and Polish administrative authorities;
• Assisting foreign Clients in buying real property for residential purposes in Poland;
• Securing the interests of foreign consumers in buying real property in Poland;
• Legal assistance in employment cases under Polish law.
UP