KG LEGAL \ INFO
BLOG

2 kluczowe przepisy dla podmiotu pozwanego transgranicznym Europejskim Nakazem Zapłaty

picture shows chess figures
2 kluczowe przepisy dla podmiotu pozwanego transgranicznym Europejskim Nakazem Zapłaty

Co zrobić, gdy formalnie zarejestrowana w Polsce spółka kapitałowa z zagranicznym kapitałem otrzymuje listem poleconym z sądu zagranicznego z Unii Europejskiej nakaz zapłaty na formularzu UE?

Europejski Nakaz Zapłaty to – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1896/2006/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, Dz. Urz. UE L 399/1 z 30.12.2006 r. (dalej: „rozporządzenie”) – orzeczenie sądowe wydawane (na formularzu) w sprawach transgranicznych cywilnych i handlowych (art. 2 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia) w celu dochodzenia roszczeń pieniężnych o oznaczonej wysokości, które są wymagalne w chwili wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Po wydaniu Europejski Nakaz Zapłaty musi zostać doręczony pozwanemu. W realiach polskiego obrotu gospodarczego następuje to w drodze zagranicznego listu poleconego, który podmiot zarejestrowany w Polsce otrzymuje bezpośrednio od zagranicznego sądu.

Czy – a jeżeli tak – to jaki środek prawny przysługuje od Europejskiego Nakazu zapłaty?

W momencie doręczenia sprzeciwu aktualizuje się uprawnienie pozwanego z art. 16 rozporządzenia. W myśl tego przepisu ma on 30 dni na wysłanie sprzeciwu do sądu wydania nakazu (art. 16 ust. 2 rozporządzenia).

Sprzeciw należy złożyć przy użyciu formularza F, określonego w załączniku VI do rozporządzenia, w formie papierowej lub za pomocą innego środka komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, akceptowanego przez państwo członkowskie wydania i dostępnego dla sądu wydania (art. 16 ust. 4 rozporządzenia).

Co istotne, w sprzeciwie pozwany wskazuje, że kwestionuje roszczenie, ale nie musi precyzować powodów swojego stanowiska (art. 16 ust. 3 rozporządzenia). Sprzeciw musi być natomiast podpisany (własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w innej akceptowanej w państwie członkowskim sądu wydania postaci).

Co zrobić w sytuacji otrzymania Europejskiego Nakazu Zapłaty aby bronić swych praw?

W wyniku skutecznego złożenia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc. W takim przypadku postępowanie w sprawie albo zostaje zakończone (jeżeli powód wyraźnie tak zażądał) lub prowadzone jest dalej według przepisów regulującymi zwykłe postępowanie cywilne przed właściwymi sądami w państwie członkowskim wydania (art. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

UP