KG LEGAL \ INFO
BLOG

Zmiany w prawie własności przemysłowej.

Zmiany w prawie własności przemysłowej. 17 stycznia 2019 roku polski Sejm uchwalił nowelę prawa własności przemysłowej. Konieczne było dostosowanie ustawy do wymogów przedstawionych przez dyrektywę unijną 2015/2436, która miała na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich dotyczących znaków towarowych.

Mając na uwadze obecny rozwój technologii i kreatywność przedsiębiorców, zmieniono definicję znaku towarowego. Nadal znakiem towarowym mogą być „wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania”, a teraz także dźwięk.
Korzystne dla przedsiębiorców będą zmiany dotyczące trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Postępowanie w tym zakresie będzie mniej formalne i szybsze. Wystarczające będzie uiszczenie opłaty w określonym terminie, o czym będzie miał obowiązek poinformować Urząd Patentowy RP.

UP