KG LEGAL \ INFO
BLOG

Dłużnik lepiej chroniony!

Dnia 15 lutego 2019 weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks cywilny, która uchyliła §2 artykułu 482 kodeksu. Zmiana ta ma istotne znaczenie dla klientów instytucji kredytowych, którzy zdecydowali się na długoterminową pożyczkę – bowiem od wejścia w życie zmiany nie muszą już się obawiać o to że zostaną im naliczone odsetki od zaległych odsetek (tzw. anatocyzm). Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy zmiana ta ma przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na średnich i małych przedsiębiorców. Ponadto usunięcie przepisu przecina spór w doktrynie czym jest „pożyczka długoterminowa”. Największe wątpliwości budziło bowiem sprecyzowanie która pożyczka jest już długoterminowa, a która – nie.

Warto pamiętać że istnieją jednak wciąż dwa wyjątki od zakazu anatocyzmu w polskim prawie cywilnym. Pierwszy ma miejsce, gdy strony umówiły się, już po powstaniu odsetek, na ich kapitalizację. Drugi wyjątek dotyczy kapitalizacji dokonanej po wytoczeniu powództwa o zaległe odsetki.

Wskazać trzeba iż, przepisy uchylające art. 482 §2 nie mają mocy wstecznej, a zatem nie dotyczą odsetek naliczonych już na podstawie przepisu uchylonego przed wejściem życie opisywanej zmiany.

UP